Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk

Privātuma politika

1. Informācija par pārzini

Mēs kā vienas grupas uzņēmumi,

AS “Putnu fabrika Ķekava”,

Reģistrācijas numurs: 50003007411

Juridiskā adrese: “Putnu fabrika Ķekava”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Tālrunis: 67874000

e-pasts: info@pfkekava.lv

un

SIA “PFK TRADER”

Reģistrācijas numurs: 40103703853

Juridiskā adrese: “Putnu fabrika Ķekava”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Tālrunis: 67874154

e-pasts: trader@pfkekava.lv

(kopā — “uzņēmumi”, “mēs” vai “mūsu”, katrs atsevišķi — “uzņēmums”), apstrādājam noteiktus personu datus.

Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem: datudrosiba@pfkekava.lv

2. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Mēs, apstrādājot personas datus, ievērojam Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgās datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likuma, kā arī citas Latvijā spēkā esošās normatīvo aktu prasības.
Šī privātuma politika izskaidro, kā mēs apstrādājam fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.
Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktajām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, loterijas noteikumos, interneta vietnes lietošanas noteikumos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts).
Personas datu apstrāde – jebkāda ar personas datiem veikta darbība, piemēram, datu vākšana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, piekļuve, pārveidošana, dzēšana, izpaušana, nodošana, ierobežošana un citas darbības.
Jūs mums sniedzat savus personas datus brīvprātīgi. Tomēr, ja Jūs nesniedzat kādu informāciju, mēs, iespējams, nevarēsim sasniegt dažus šajā politikā izklāstītos mērķus.
Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

3. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam personas datus un kāds ir personas datu tiesiskais pamatojums

Personas datu apstrādes nolūki ir saistīti ar uzņēmuma funkcijām. Mēs galvenokārt personas datus ievācam, lai izpildītu līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu, līguma izpildi vai uzņēmuma drošību. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu vai piedāvāt Jums izdevīgus piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

Mēs apstrādājam personas datus šādiem nolūkiem:

 • Personāla atlase un vadība
 • Efektīva uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšana
 • Līguma sagatavošana, noslēgšana un administrēšana
 • Biznesa plānošana un analītika
 • Mārketinga aktivitātes (konkursi, loterijas, aptaujas)
 • Drošības nodrošināšana, mantisko interešu apdraudējuma novēršana (videonovērošana, caurlaides režīms). Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai novērstu, kontrolētu un konstatētu noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz īpašumu un aktīviem (zādzības, vandālisms u.c.), kā arī lai aizsargātu personu būtiskās intereses.

Personas datu apstrādes likumīgais pamatojums ir kāds no zemāk minētajiem vai to kombinācija:

 1. Jūs kā datu subjekts esiet devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
 2. Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.
 3. Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu mums saistošu juridisku pienākumu.
 4. Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses
 5. Apstrāde ir vajadzīga mūsu leģitīmo interešu ievērošanai.

4. Kādus personas datus mēs apstrādājam

Personāla atlase
Informācija, kas ir iekļauta Jūsu iesniegtajā CV: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darba un studiju/mācību gaitas, valodu zināšanas un to pielietojums, papildu zināšanas/prasmes, intereses/hobiji, tālruņa numurs, e-pasta adrese, fotogrāfija vai cita Jūs identificējoša informācija, kā arī iegūtā informācija no personām, kas ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām. Gadījumā, ja Jūs tiksiet uzaicināts uz darba interviju, darba intervijas laikā sniegtā informācija, aizpildītie testi un citi pārbaudes darbi ir atzīstami par Jūsu personas datiem.

Sadarbības partneri
Informācija, kas nepieciešama sadarbībai, sadarbības līgumu noslēgšanai: sadarbības partnera vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs utml.), cita informācija, kas noteikta tiesību aktu prasībās.
Mārketinga aktivitāšu dalībnieki
Informācija, kas nepieciešama personas identificēšanai un komunikācijai balvu saņemšanai (vārds, uzvārds, kontaktinformācija: e-pasts, tālruņa numurs), fotogrāfijas, videoieraksti un citi personas dati, ja to nosaka loterijas noteikumi.

Uzņēmuma apmeklētāji
Informācija, kas nepieciešama personas identificēšanai un caurlaides režīma nodrošināšanai (vārds, uzvārds, pārstāvošā uzņēmuma nosaukums), kā arī apmeklējuma laikā veiktie videoieraksti ar Jūsu attēliem un cita veida personas datiem tajās vietās, kur tiek veikta videonovērošana.
Informācija, ko Jūs esiet sniedzis, ja rakstāt mums e-pastus, iesūtiet iesniegumus un vēstules, zvaniet mums.

Uzņēmuma tirdzniecības vietu apmeklētāji
Apmeklējuma laikā veiktie videoieraksti ar Jūsu attēliem un cita veida personas dati tajās vietās, kur tiek veikta videonovērošana.

Uzņēmuma mājaslapu apmeklētāji
Uzņēmuma mājaslapas izmanto sīkdatnes (cookies), kuru apstrādes noteikumi atrunāti atsevišķi katrā mājas lapā.

Šī privātuma politika neattiecas uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Pirms mēs apkopojam Jūsu personas datus, Jūs vienmēr būsiet informēts par to. Šobrīd uzņēmuma mājaslapās netiek ievākti personas dati.
IP adrešu izmantošana
Mēs neuzkrājam Jūsu IP adreses. Tās ir pieejams tikai trešo pušu sekošanas rīkiem, piemēram, Google Analytics. Plašāka informācija par Google Analytics šeit: https://support.google.com/analytics/answer/2763052

5. Kur mēs apstrādājam personas datus

Mēs apstrādājam personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un mums saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.
Mēs Jūsu personas datu neizmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanā.

6. Personas datu saņēmēji

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kam nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.
Jūsu personas datiem pēc nepieciešamības var piekļūt:

 1. mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kam tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 2. personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamajā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datubāzes izstrādātājs / tehniskais uzturētājs, citas personas, kas ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanu;
 3. valsts un pašvaldību iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;
 4. trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vai maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotāju reģistrs, parādnieku u.c. reģistri).

7. Cik ilgi uzglabājam personas datus

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.
Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.
Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

 • personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei – mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi;
 • personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;
 • Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai

8. Kādas ir datu subjekta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Personas datu atjaunošana
Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas vārdā, uzvārdā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa u.c., lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Uzņēmums ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:
1) iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā adresē: “Putnu fabrika Ķekava”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, darba dienās no plkst. 9.00-16.00;
2) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: datudrosiba@pfkekava.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu. mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgās situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana
Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.
Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai dalībai izlozēs, ja vien normatīvos aktos nav noteiktas prasības šādu datu apstrāde).
Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.
Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (www.dvi.gov.lv).

9. Aktualizēšana

Šī ir aktuālā Privātuma politikas redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo politiku, jaunāko versiju publicējot mūsu interneta vietnē www.vistas.lv.