Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk

Personas datu apstrādes paziņojums

1. Informācija par pārzini

Mēs kā vienas grupas uzņēmumi,

AS “Putnu fabrika Ķekava”,

Reģistrācijas numurs: 50003007411

Juridiskā adrese: “Putnu fabrika Ķekava”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Tālrunis: 67874000

e-pasts: info@pfkekava.lv

un

SIA “PFK TRADER”

Reģistrācijas numurs: 40103703853

Juridiskā adrese: “Putnu fabrika Ķekava”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Tālrunis: 67874154

e-pasts: trader@pfkekava.lv

(kopā — “uzņēmumi”, “mēs” vai “mūsu”, katrs atsevišķi — “uzņēmums”), apstrādājam noteiktus personu datus personāla atlases procesā.

Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem: datudrosiba@pfkekava.lv

2. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Mēs, apstrādājot personas datus, ievērojam Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgās datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likuma, kā arī citas Latvijā spēkā esošās normatīvo aktu prasības.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt iespēju personām, kas vēlas pretendēt uz mūsu izsludinātajiem vakantajiem amatiem, kā arī tām personām, kuru datus mums ir nodevuši pretendenti (piemēram, atsauksmju devēju dati), iepazīties ar mūsu personas datu apstrādes noteikumiem.

Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, Interneta vietnes izmantošanas noteikumi (pieejami www.vistas.lv interneta vietnē) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts).

Personas datu apstrāde – jebkāda ar personas datiem veikta darbība, piemēram, datu vākšana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, piekļuve, pārveidošana, dzēšana, izpaušana, nodošana, ierobežošana un citas darbības.

Jūs mums sniedzat savus personas datus brīvprātīgi. Tomēr, ja Jūs nesniedzat kādu informāciju, mēs, iespējams, nevarēsim sasniegt dažus šajā politikā izklāstītos mērķus.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

3. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam personas datus un kāds ir personas datu tiesiskais pamatojums

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Šī nolūka ietvaros mēs ievācam pieteikuma anketas no klātienes darba meklētājiem, CV (profesionālās dzīves gājuma apraksts) un tam pievienotos dokumentus no pretendentiem, mēs sazināmies ar pretendentu un pretendentu norādītiem atsauksmju sniedzējiem (ja tādi ir norādīti), lai ievāktu atsauksmes, ar pretendenta piekrišanu saglabājam CV citiem konkursiem, kā arī lai spētu aizstāvēt savas intereses tiesvedībā, mēs saglabājam datus, lai atbildētu uz pretenzijām un ierosinātām lietām tiesās.

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati: pretendenta vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs), pretendenta izglītība un iepriekšēja darba pieredze, personas, kuras var sniegt atsauksmes un to kontaktinformācija, atsauksmes par pretendentu, kā arī cita informācija, kas varētu būt būtiska attiecīgā amata izpildei un atbilstošākā pretendenta noskaidrošanai.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas[1]panta pirmās daļas a punkts) – attiecībā uz CV iesniegšanas faktu un CV saglabāšanu turpmākiem konkursiem;
 • līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts) – attiecībā uz to pretendentu datu apstrādi, par kuriem ir pieņemts lēmums noslēgt darba līgumu;
 • Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts) – atsevišķos gadījumos uz atsevišķiem datu veidiem, ja normatīvie akti nosaka obligātās prasības konkrētam amatam;
 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts) – attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu, iespējamo prasījumu gadījumā, kā arī attiecībā uz pieprasāmās informācijas apjomu.

Darba līguma noslēgšanai

Šī nolūka ietvaros mēs ievācam informāciju, kuru nepieciešams iekļaut darba līgumā un tā pielikumos, veiksim Jūsu identifikāciju, pārbaudīsim Jūsu kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, noformēsim darba līgumu.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati: darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs, darba attiecību sākuma datums, darba vieta, darbinieka izglītības dati, darbinieka kvalifikāciju dati, veicamo darba pienākumu apraksts, amats, darba kontaktinformācija, darba samaksas apmērs, norēķina konta numurs, nepieciešamības gadījumā, veselības dati.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
 • Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts) – attiecībā uz darba līgumā atspoguļojamo informāciju un nepieciešamām kvalifikācijas prasībām, kā arī ziņošana par nodarbinātības faktu valsts iestādēm (piem., Valsts ieņēmumu dienestam);
 • pārziņa pienākumu izpilde un tiesību realizācija nodarbinātības jomā (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta otrās daļas b punkts) – attiecībā īpašu kategoriju datu (veselības dati) apstrādi.

Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēku un citu īpašumu videonovērošanu, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā apmainīties ar informāciju mūsu uzņēmumu grupas ietvaros, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz šādus personas datus: videoierakstos esošos datus, apmeklējuma reģistrācijas žurnālā veiktie ieraksti, piekļuves kontroles sistēmās fiksētie dati par telpu apmeklējumu u.c.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

[1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

4. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

 1. no Jums paša, iesniedzot mums pieteikuma anketu, pieteikumu un CV dalībai konkursā uz vakanto amatu;
 2. no pretendenta, ja viņš ir norādījis Jūsu personas datus atsauksmju par viņu saņemšanai;
 3. savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;
 4. no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
 5. no Jums, ja Jūs sniedzat informāciju par pretendentu;
 6. attiecīgos gadījumos no videonovērošanas ierakstiem un piekļuves kontroles sistēmām, apmeklējuma reģistrācijas žurnālā veiktiem ierakstiem.

5. Kur mēs apstrādājam personas datus

Mēs apstrādājam personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un mums saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

Mēs Jūsu personas datu neizmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanā.

6. Personas datu saņēmēji

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 1. mūsu un citu uzņēmumu, kas ietilpst mūsu uzņēmumu grupā, darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, piemēram, grāmatveži, tiešie vadītāji, personāla daļas darbinieki;
 2. personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, drošības pakalpojumu sniedzēji, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa un citu uzņēmumu, kas ietilpst mūsu uzņēmumu grupā, personāla atlases procesu;
 3. valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, nodokļu pārvaldes.

7. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

 1. personāla atlases kompānijas, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;
 2. IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs;
 3. Drošības pakalpojumu kompānijas;
 4. citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa un citu uzņēmumu, kas ietilpst mūsu uzņēmumu grupā, personāla atlases procesa nodrošināšanu.

Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā.

8. Cik ilgi uzglabājam personas datus

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.Piemēram, Jūsu uz konkrētu amata vakanci iesniegtos CV un tam pievienotos dokumentus mēs glabāsim līdz konkursa noslēgumam,  kā arī pēc tā vismaz 6 mēnešus, lai nodrošinātos pret iespējamām prasībām un tiesvedībām pret mums. Savukārt, ja Jūs būsiet iesnieguši CV un tam pievienotos dokumentus neadresējot konkrētai amata vakancei vai devuši piekrišanu izmantot CV un tam pievienotos dokumentus arī vēlākām atlasēm, mēs Jūsu CV un tam pievienotos dokumentus glabāsim 1 gadu. Jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu šādu datu glabāšanai. Klātienē iesniegtās pieteikuma anketas vai pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstule u.c.) un vispārēji elektroniski iesūtītus pieteikuma dokumentus (e-pasts, CV, motivācijas vēstule u.c.) bez dalības konkrētā personāla atlases projektā,  mēs glabāsim 1 mēnesi.

Ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad pieteikuma anketa, CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti visu darba līguma spēkā esamības laiku.

9. Kādas ir datu subjekta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas vārdā, uzvārdā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa u.c., lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.  Mēs cienām Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības kādā no sekojošiem veidiem:

 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā adresē: “Putnu fabrika Ķekava”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, darba dienās no plkst. 9.00-16.00;
 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: datudrosiba@pfkekava.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgās situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (www.dvi.gov.lv).

10. Aktualizēšana

Šī ir aktuālā Personas datu apstrādes paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu, jaunāko versiju publicējot mūsu interneta vietnē www.vistas.lv.